בנקים

עודכנו הוראות ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

הפיקוח על הבנקים; ההוראה החדשה מרכזת בפרק אחד את כל הפעילות בסיכון שהופיעה בהוראה הקודמת ואת הפעילויות בסיכון שהופיעו במכתבי פיקוח בעבר. ניתן דגש לנושא ניהול חשבון לאישי ציבור מקומיים ולבעלי תפקידים בכירים בארגונים בינלאומיים, זאת בנוסף לסוגיית ניהול חשבון לאנשי ציבור זרים, שהופיע בהוראה הקיימת. כמו כן, נאסר על פתיחת חשבונות ממוספרים חדשים, ועל התאגידים הבנקאיים לפעול להפיכת חשבונות ממוספרים לחשבונות רגילים עד ליום 31.12.2017.
0
0
הפיקוח על הבנקים מעדכן את ההוראות בדבר ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור | ארגון FATF
הפיקוח על הבנקים מעדכן את ההוראות בדבר ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור | ארגון FATF

הפיקוח על הבנקים של בנק ישראל, פרסם היום (ראשון, ט’ בשבט התשע”ז) להערות הציבור ‘טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס’ 411′ בנושא; “ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור”. ההוראה החדשה, מהווה יישור קו עם הסטנדרטים הבינלאומיים העדכניים ביותר בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, וצפויה לסייע לקבלת מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון ה-Financial Action Task Force) FATF).

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו ל’כאן נעים’ ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

ארגון ה- FATF הוא גוף בין -ממשלתי מוביל שהוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה-G7. מדובר בכוח משימה בינלאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית. הוא מוגדר כ”גוף מתווה מדיניות” – (policy making body) לקידום המדיניות בנושא מאבק בהלבנת הון ובכספי טרור.

ההוראה הקיימת “מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות” הורחבה ונערכה מחדש כהוראת ניהול סיכונים (לאור זאת גם שונה שם ההוראה), וכוללת גם כלים אופרטיביים לניהול סיכונים;

 להלן השינויים העיקריים להוראה של ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור;

  1. ממשל תאגידי – הורחב פירוט התפקידים של פונקציות הממשל התאגידי, תוך התאמתם לניהול סיכון הציות בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 308 בנושא – “ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי“, וכן הורחבו הנושאים הכלולים במדיניות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, כמו למשל החלטות ועדת הסנקציות של מועצת הביטחון של האו”ם.
  2. הערכת סיכונים – בעת ביצוע הערכת סיכונים, פורטו הגורמים שעליהם נדרש התאגיד הבנקאי להתבסס, וכן פורט בסיס המידע שעל התאגיד הבנקאי לאסוף מגורמים פנימיים וחיצוניים בכדי לגבש את הערכת הסיכונים.
  3. הפחתת סיכונים – בקביעת מדיניות ונהלי הכר את הלקוח נדרש התאגיד הבנקאי להביא בחשבון את גורמי הסיכון שפורטו בהוראה. חלוקת גורמי הסיכון נעשתה לפי לקוחות, מדינות וטריטוריות ומוצרים, שירותים וערוצי הפצה. במסגרת זו, תאגיד בנקאי נדרש להעריך, באמצעות שאלון מובנה וממוכן, את רמת סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור הנשקפת לו מפעילות מול הלקוח, בהתבסס, בין היתר, על משתני הסיכון שפורטו בהוראה, תוך שקלול גורמי הסיכון. כאשר זוהה הלקוח כבעל סיכון גבוה, נדרש התאגיד הבנקאי לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות בהוראה, כמו למשל: דרישת מידע נוסף, קבלת אסמכתאות או אישור דרג ניהולי בכיר.
  4. פעילות בסיכון – ההוראה החדשה מרכזת בפרק אחד את כל הפעילות בסיכון שהופיעה בהוראה הקודמת ואת הפעילויות בסיכון שהופיעו במכתבי פיקוח בעבר. ניתן דגש לנושא ניהול חשבון לאישי ציבור מקומיים ולבעלי תפקידים בכירים בארגונים בינלאומיים, זאת בנוסף לסוגיית ניהול חשבון לאנשי ציבור זרים, שהופיע בהוראה הקיימת. כמו כן, נאסר על פתיחת חשבונות ממוספרים חדשים, ועל התאגידים הבנקאיים לפעול להפיכת חשבונות ממוספרים לחשבונות רגילים עד ליום 31.12.2017.
  5. היקף פעילות (ניהול סיכונים קבוצתי) – פורטו דרישות לגיבוש מדיניות קבוצתית לתאגידים בנקאיים המנהלים פעילות בינלאומית באמצעות חברות בנות או סניפים בתחומי שיפוט מחוץ לישראל. בין היתר, נקבע, כי במקרה בו התאגיד הבנקאי נדרש ליישם את ההוראות המחמירות (מבין הדרישות המקומיות ודרישות הוראה זו), ואלו עומדות בסתירה להוראות הדין במדינה המארחת, יש לקבוע בקרות נוספות וכן לשקול את המשך הפעילות באותה מדינה.

התיקונים להוראה, ייכנסו לתוקף ביום 1.1.2018.

0
0אודות הכותב

כתב כאן ישראל

כתב כאן ישראל | כאן נעים, הוא חבר מערכת ו/או מידע שהובא / נשלח על ידי פרטיים ואו מוסדות ואו על ידי כותב שבחר להישאר בעילום שם ונבדק לפני פרסומו על ידי מערכת האתר. פניות בדואר האלקטרוני אל כתב אתר כאן נעים: kanisrael2018@gmail.com

ברכת ראש הממשלה נתניהו ליום העצמאות ה-76

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

הדלקת המשואות יום העצמאות ה-76

תפילה ליום העצמאות 76

דילוג לתוכן